fbpx

משלוח חינם בקנייה מעל 499₪

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מדיניות פרטיות

סודיות ופרטיות

  1. כל פרטיו האישים של המזמין (שםדואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
  2. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקיםבמידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
  3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוךופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זהלמען הסר ספקפרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
  4. למרות האמור לעילהחברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהםהמזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקיאם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
  5. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמיןללא זיהוי המזמין הספציפילצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
  6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיותאם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעהלא תהיה למשתמש כל טענהתביעה או דרישה כלפי החברה.
  7. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
  8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליוןהחברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהואעקיף או ישירשייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

Geltech Elite
10%

הנחה לנרשמות לקורס מתחילות למניקור ולק ג’ל

×
דילוג לתוכן